Contact JUTA8

如果您面对任何问题,您也可以选择各种以下联系方式直接联络我们:

Wechat:

CS 1 : Juta8asia2 / CS 2 : Juta8asiacs2

Whatsapp:

CS 1 : +6011-62070424 / CS 2 : +6011-63711395

Telegram:

CS 1: +6011- 37776842 / CS 2: 6011-37336313

此外,我们”LIVE CHAT”客服提供最佳的帮助服务,尽所能提供您最快,最准确及有效的解决方案。我们的营业时间是全年24小时包括公共假期:

Copyright © 2017 JUTA8CLUB. All Rights Reserved.